Zeleni odtis za čistejše okolje

Zakonodaja

Prvi cilj vsake politike ravnanja z odpadki je zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje. Obenem bi moral biti njen cilj zmanjšanje uporabe virov in spodbujanje praktične uporabe hierarhije ravnanja z odpadki. Na prvem mestu je v tej hierarhiji preprečevanje nastajanja odpadkov  (vključno s ponovno uporabo), šele na drugem je recikliranje odpadkov temu sledijo drugi postopki predelave odpadkov (npr. energetska predelava) in prav na zadnjem mestu je odstranjevanje odpadkov (odlaganje je najmanj zaželeno).

Uporaba hierarhije naj bi pripomogla k doseganju enega glavnih ciljev Direktive o odpadkih, in sicer, da se EU približa družbi, ki se poskuša izogibati nastajanju odpadkov, odpadke pa uporablja kot vir.

Da bi zagotovili ločeno zbiranje odpadkov, ki nastanejo pri gorenju nagrobnih sveč ter preusmeritev od odlaganja v recikliranje in druge načine predelave, je Vlada RS leta 2008 sprejela Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08, ki določa pravila ravnanja s temi odpadki.

Odpadne nagrobne sveče niso nevaren odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroča škodljive vplive na okolje. Zagotavljanje recikliranja odpadnih materialov iz nagrobnih sveč namreč prispeva k ohranjanju naravnih virov in preprečevanju emisij v okolje zaradi nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali sežiganju PVC, ki je (vsaj v Sloveniji) najbolj uporabljan material za izdelavo ohišij nagrobnih sveč.

Odpadne nagrobne sveče so se v preteklosti večinoma odlagale, odlaganje odpadkov pa je v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki najmanj zaželen način ravnanja. Odlagališča imajo velik negativen vpliv na tla, vodo (predvsem podtalnico) in ozračje. Obseg negativnega vpliva na okolje ter vrsta in trajanje emisij so odvisni od lastnosti in sestave odloženih odpadkov, tehnične opremljenosti odlagališč in lokacije odlagališča. Poleg tega, odlaganje odpadkov pomeni trajno izgubo virov.

Prevzem, zbiranje in predelava nagrobnih sveč

Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami določa, da so odgovorni za organizacijo sheme zbiranja odpadnih nagrobnih sveč proizvajalci, pridobitelji in uvozniki nagrobnih sveč, zavezanci za storitve, ki jih organizirajo nosilci zbiranja odpadnih nagrobnih sveč pa upravljavci pokopališč in izvajalci občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
Kot ločeno zbrana frakcija komunalnih odpadkov se morajo odpadne nagrobne sveče zbirati v posebnih zabojnikih ob pokopališčih, ločeno od zelenega odpada in drugih odpadkov, ki nastajajo na pokopališčih.

Uredba določa naslednje obveznosti upravljavcev pokopališč:

 • odpadne nagrobne sveče se morajo na pokopališčih zbirati v posebnih, na predpisan način označenih zabojnikih,
 • ne smejo se mešati z drugimi odpadki, drobiti, stiskati, onesnažiti,
 • oddajati jih je treba izvajalcu javne službe oz. neposredno zbiralcu, ki zbira odpadne nagrobne sveče za posamezen sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami (pokopališča, večja od 15 ha),
 • pripraviti in izvajati morajo načrt gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami,
 • obiskovalci pokopališč morajo biti obveščeni o ločenem zbiranju odpadnih nagrobnih sveč,
 • na vsakem pokopališču je treba zagotoviti zmogljivosti za začasno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč (min. 3m3/ha pokopališča).

Obveznosti izvajalcev javne službe so:

 • prepoved odlaganja ločeno zbranih odpadnih nagrobnih sveč,
 • prepoved energetske izrabe odpadnih nagrobnih sveč, ki vsebujejo PVC,
 • prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč na prevzemnih mestih ob pokopališčih ter na javnih mestih ob ali na spomenikih,
 • oddajati jih je treba zbiralcu, ki zbira odpadne nagrobne sveče za posamezen sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami,
 • v najmanj enem zbirnem centru je treba zagotoviti zmogljivosti za predhodno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč (min. 14 dni).

Upravljavci pokopališč morajo odpadne nagrobne sveče oddati izvajalcu javne službe, ki jih mora v zbirnem centru oddati zbiralcu, pri čemer je oddaja za izvajalca javne službe brezplačna. Izvajalec javne službe tudi ne sme od zbiralca zahtevati plačila za prevzem odpadnih nagrobnih sveč. Upravljavci pokopališč, katerih površina je večja od 15 ha, lahko odpadne nagrobne sveče oddajajo tudi neposredno zbiralcu, pri čemer je takšna oddaja za upravljavca pokopališča brezplačna, upravljavec pokopališča pa tudi ne sme od zbiralca zahtevati plačila za prevzem odpadnih nagrobnih sveč. Zbiralec pa mora odpadne nagrobne sveče prevzemati brezplačno tako od izvajalca javne službe kot od upravljavcev pokopališč.

Agencija za okolje je v prvi polovici leta 2009 potrdila dva skupna načrta za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. Nosilca teh dveh načrtov sta podjetji:

V obeh primerih je zbiralec teh sveč Saubermacher Slovenija.
Predelavo sveč v Sloveniji  zagotovljajo Plastkom d.o.o., Navodnik Kemijski inženiring d.o.o. in Eko Plastkom d.o.o..

Obišči Facebook stran
Idejna in likovna izvedba: Art Design | Vsi slikovni materiali na strani so avtorsko delo    Art Design d.o.o. - Grafično oblikovanje, oblikovanje in izdelava spletnih strani